Tue08092022

Last update05:58:34 AM GMT

Back Download Phần mềm diệt Virus Thỏa thuận và điều khoản sử dụng phần mềm Kaspersky

Thỏa thuận và điều khoản sử dụng phần mềm Kaspersky

Thỏa thuận và điều khoản sử dụng KasperskyThỏa thuận bản quyền người dùng cuối - THỎA THUẬN DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG SỬ DỤNG KASPERSKY LAB. THÔNG BÁO PHÁP LÝ QUAN TRỌNG ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI SỬ DỤNG: ĐỌC KỸ THỎA THUẬN PHÁP LUẬT SAU ĐÂU TRƯỚC KHI BẠN BẮT ĐẦU SỬ DỤNG PHẦN MỀM.

THỎA THUẬN DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG KASPERSKY LAB

BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT CHẤP NHẬN TRONG CỬA SỔ THỎA THUẬN GIẤY PHÉP HOẶC BẰNG CÁCH NHẬP (CÁC) BIỂU TƯỢNG TƯƠNG ỨNG BẠN CHẤP NHẬN BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀO ĐIỀU KIỆN CỦA THOẢN THUẬN NÀY. HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ TƯỢNG TRƯNG CHO CHỮ KÝ CỦA BẠN VÀ BẠN ĐANG BẰNG LÒNG BỊ RÀNG BUỘC VÀ TRỞ THÀNH MỘT PHÍA CỦA THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG KÝ RẰNG THỎA THUẬN NÀY CÓ THỂ BỊ RÀNG BUỘC VÀO MỘT VĂN BẢN THỎA THUẬN CÓ THỂ THƯƠNG THẢO MÀ QUÝ VỊ ĐÃ KÝ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ MỌI ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY, BẠN CÓ THỂ HỦY VIỆC CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ KHÔNG CÀI ĐẶT PHẦN MỀM.

SAU KHI NHẤP VÀO NÚT CHẤP NHẬN TRONG CỬA SỔ THỎA THUẬN GIẤY PHÉP HOẶC SAU KHI NHẤP CÁC BIỂU TƯỢNG TƯƠNG ỨNG, BẠN CÓ QUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐÚNG THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY.

NẾU CÓ HỢP ĐỒNG GIẤY PHÉP HOẶC TÀI LIỆU TƯƠNG TỰ ĐI KÈM VỚI PHẦN MỀM, CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐÃ ĐỊNH NGHĨA TRONG TÀI LIỆU NÀY CÓ QUYỀN CHI PHỐI ĐỐI VỚI THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI SỬ DỤNG CUỐI HIỆN TẠI.

1. Định nghĩa

1.1. Phần mềm có nghĩa là phần mềm bao gồm bất kỳ bản cập nhật và các tài liệu liên quan.

1.2. Người giữ bản quyền (chủ sở hữu tất cả mọi quyền, bất kể độc quyền hoặc các quyền khác về Phần mềm) có nghĩa là Kaspersky Lab ZAO, một công ty được sáp nhập đúng theo luật pháp của Liêng Bang Nga.

1.3. (Các) máy tính có nghĩa là (những) phần cứng, bao gồm các máy tính cá nhân, máy tính xách tay, các trạm công tác, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, 'điện thoại thông minh', các thiết bị cầm tay, hoặc các thiết bị điện tử khác trong đó Phần mềm đã được thiết kế ở nơi Phần mềm sẽ được cài đặt và/hoặc sử dụng.

1.4. Người sử dụng Cuối (Quý vị/Của quý vị) có nghĩa là (những) cá nhân cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm thay cho anh ta hay cô ta hoặc (những) cá nhân đang sử dụng hợp pháp một bản sao của Phần mềm; hoặc, nếu Phần mềm đang được tải về hoặc cài đặt thay cho một tổ chức, chẳng hạn như người chủ sử dụng lao động, "Quý vị" còn có nghĩa xa hơn là tổ chức mà trong đó Phần mềm được tải về hoặc cài đặt và qua văn bản này điều đó cho thấy tổ chức như thế đã ủy quyền cho người chấp nhận thỏa thận này được thay mặt tổ chức thực hiện thao tác đó. Trong văn bản này thuật ngữ "tổ chức," sẽ không giới hạn, bao gồm bất kỳ sự hợp tác, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổng công ty, hiệp hội, công ty cổ phần, tổ chức kinh doanh độc quyền, liên doanh, tổ chức lao động, tổ chức không có tính chất pháp nhân, hoặc nhà chức trách chính quyền.

1.5. (Các) đối tác có nghĩa là các tổ chức hoặc (các) cá nhân, là những bên phân phối Phần mềm dựa trên một thỏa thuận hoặc giấy phép với Người giữ bản quyền.

1.6. (Các) Bản cập nhật có nghĩa là tất cả thông tin về nâng cấp hoàn thiện, hiệu chỉnh, sửa tạm, cải tiến, điều chỉnh, sửa đổi, sao chép, bổ sung hoặc các gói bảo trì, v.v...

1.7. Sổ tay Dành cho Người sử dụng có nghĩa là sổ tay dành cho người sử dụng, hướng dẫn dành cho người quản trị, sách tham khảo và các tài liệu giải thích có liên quan hoặc các tài liệu khác

2. Cấp Giấy phép

2.1. Quý vị được cấp một giấy phép không độc quyền để lưu giữ, tải, cài đặt, thực hiện, và hiển thị (để "sử dụng") Phần mềm trên một số Máy tính đã được quy định rõ để trợ giúp trong việc bảo vệ Máy tính của Quý vị mà trên đó Phần mềm được cài đặt, tránh các mối đe dọa được mô tả trong Sổ tay Dành cho Người sử dụng, theo mọi yêu cầu kỹ thuật được mô tả trong Sổ tay Dành cho Người sử dụng và theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này ("Giấy phép") vaø quý vị chấp nhận Giấy phép này:

Phiên bản Thử nghiệm. Nếu quý vị đã nhận, tải về và/hoặc cài đặt phiên bản thử nghiệm Phần mềm và qua văn bản này được cấp một giấy phép đánh giá đối với Phần mềm, quý vị chỉ có thể sử dụng Phần mềm cho các mục đích đánh giá và chỉ trong một thời kỳ đánh giá thích hợp, ngoại trừ được trình bày khác, kể từ ngày cài đặt ban đầu. Bất kỳ việc sử dụng Phần mềm nhằm các mục đích khác hoặc ngoài thời kỳ đánh giá thích hợp đều bị nghiêm cấm.

Phần mềm Đa Môi trường; Phần mềm Đa Ngôn ngữ; Phần mềm Phương tiện Kép; Nhiều Bản sao; Các Gói Phần mềm. Nếu quý vị sử dụng các phiên bản khác nhau của Phần mềm hoặc các ấn bản ngôn ngữ khác nhau của Phần mềm, nếu quý vị nhận được Phần mềm qua phương thức đa truyền thông, mặt khác nếu quý vị nhận nhiều bản sao Phần mềm, hoặc nếu quý vị nhận Phần mềm được gói với một phần mềm khác, thì tổng số lượng Máy tính được phép của quý vị trên đó tất cả mọi phiên bản Phần mềm được cài đặt phải tương đương với số lượng máy tính được quy định trong các giấy phép mà quý vị đã nhận được từ Người giữ bản quyền đã được cung cấp trừ khi các điều khoản cấp phép được cung cấp khác đi, mỗi giấy phép nhận được sẽ cho quý vị quyền cài đặt và sử dụng Phần mềm trên một số lượng (các) Máy tính như được quy định trong các Điều 2.2 và 2.3.

2.2. Nếu quý vị nhận được Phần mềm qua một phương tiện cụ thể, Quý vị có quyền sử dụng Phần mềm để bảo vệ một số lượng (caùc) Maùy tính như thế như quy định trong gói Phần mềm.

2.3. Nếu Phần mềm đã được nhận/có được qua Internet thì Bạn phải có quyền sử dụng Phần mềm để bảo vệ số lượng Máy tính đã được chỉ rõ khi Bạn yêu cầu Giấy phép dùng Phần mềm.

2.4. Quý vị chỉ được quyền tạo một bản sao Phần mềm cho các mục đích sao lưu dự phòng và chỉ được thay thế bản sao được sở hữu hợp pháp nếu bản sao như thế bị mất, bị phá hủy hoặc trở nên không thể sử dụng. Bản sao lưu dự phòng này không thể được sử dụng cho các mục đích khác và phải bị hủy khi quý vị mất quyền sử dụng Phần mềm hoặc khi giấy phép Của quý vị hết hạn hoặc bị chấm dứt vì bất kỳ một lý do nào khác theo luật pháp hiệu lực tại quốc gia cư trú chính của quý vị hoặc tại quốc gia nơi Quý vị đang sử dụng Phần mềm.

2.5. Quý vị có thể chuyển giao giấy phép sử dụng Phần mềm không độc quyền cho các cá nhân khác trong phạm vi của giấy phép do Người giữ Bản quyền cấp cho Quý vị với điều kiện là người nhận đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và thay quý vị nhận đầy đủ giấy phép được cấp từ Người giữ bản quyền. Trong trường hợp quý vị chuyển giao toàn bộ các quyền sử dụng Phần mềm do Người giữ bản quyền cấp, Quý vị phải hủy tất cả mọi bản sao của Phần mềm kể cả bản sao lưu dự phòng. Nếu Quý vị là người nhận giấy phép được chuyển giao, Quý vị phải đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả mọi điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Nếu Quý vị không đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả mọi điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này, Quý vị có thể không được cài đặt và/hoặc sử dụng Phần mềm. Quý vị cũng đồng ý với tư cách là người nhận giấy phép được chuyển giao và Quý vị không có bất kỳ quyền bổ sung hoặc các quyền tốt hơn những quyền mà Người sử dụng Cuối ban đầu là người nhận được về Phần mềm từ Người giữ bản quyền đã nhận.

2.6. Để sử dụng Phần Mềm này, quý vị phải đăng ký trong Personal Cabinet (Ngăn Cá Nhân).

2.7. Từ lúc kích hoạt Phần mềm hoặc sau khi cài đặt tập tin chìa khóa của giấy phép (ngoại trừ phiên bản thử nghiệm Phần mềm) Quý vị có quyền nhận các dịch vụ sau đây trong khoảng thời gian được xác định trên gói Phần mềm (nếu quý vị nhận Phần mềm qua một phương tiện cụ thể) hoặc được quy định trong quá trình tiếp nhận (nếu quý vị có được Phần mềm qua Internet):

 • Các Bản Cập nhật về Phần mềm qua Internet khi và chỉ khi Người giữ bản quyền công bố trên trang web hoặc qua các dịch vụ trực tuyến khác của họ. Bất kỳ Bản Cập nhật nào quý vị nhận được sẽ trở thành một phần của Phần mềm và các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này sẽ được áp dụng theo các Bản cập nhật đó;
 • Hỗ trợ Kỹ thuật qua Internet và Đường dây nóng Hỗ trợ Kỹ thuật;
 • Truy cập đến thông tin và các nguồn bổ trợ của Người giữ bản quyền.

3. Kích hoạt và Thời hạn

3.1. Nếu Quý Vị sửa đổi Máy Tính của Quý Vị hoặc thực hiện các thay đổi đối với phần mềm của nhà cung cấp khác đã cài đặt trên đó, Quý Vị có thể được Người Nắm Giữ Bản Quyền yêu cầu lặp lại việc kích hoạt Phần Mềm hoặc cài đặt tập tin khóa giấy phép, số lần cài đặt có thể bị Người Giữ Bản Quyền hạn chế.

3.2. Nếu Phần mềm có được qua phương tiện cụ thể, Phần mềm có thể được sử dụng, sau khi quý vị chấp nhận Thỏa thuận này, trong thời gian được quy định khi khởi động gói sau khi chấp nhận Thỏa thuận.

3.3. Nếu Phần mềm đã được nhận/có được qua Internet thì Phần mềm có thể được dùng, căn cứ vào sự chấp thuận của bạn đối với Thỏa thuận này, trong thời hạn đã được chỉ rõ khi tiếp nhận.

3.4. Nếu nhận được Phần Mềm nhận trên một phương tiện vật lý nhằm kéo dài quyền sử dụng Phần Mềm đã nhận được trước đó, Bạn chỉ có thể lặp lại việc kích hoạt Phần Mềm nếu hiện có mã kích hoạt của Phần Mềm đã nhận được trước đó. Nếu thiếu mã kích hoạt này, thời gian hiệu lực sử dụng Phần Mềm sẽ bị giới hạn theo thông tin đã quy định trong gói Phần Mềm.

3.5. Quý vị có quyền sử dụng phiên bản Phần mềm thử nghiệm được cung cấp ở Điều 2.1 mà không phải trả bất kỳ khoản tiền nào trong một thời gian đánh giá thích hợp (30 ngày) từ lúc kích hoạt Phần mềm theo Thỏa thuận này với điều kiện là phiên bản thử nghiệm không có các Bản cập nhật và Hỗ trợ Kỹ thuật qua Internet và qua đường dây nóng Hỗ trợ Kỹ thuật. Nếu Người giữ bản quyền đặt ra một thời hạn khác cho một khoản thời gian đánh giá thích hợp, Quý vị sẽ được báo bằng thông báo.

3.6. Giấy phép Sử dụng Phần mềm của bạn bị giới hạn trong khoảng thời gian đã chỉ rõ trong Khoản 3.2 hoặc 3.3 (khi áp dụng) và không được vượt quá thời hạn ghi trong khoản 8.3; thời hạn còn lại có thể được xem xét qua các cách thức mô tả trong Cẩm Nang Người Sử Dụng. Khi kết thúc giấy phép, Phần mềm có thể bị tự động vô hiệu và đưa vào trạng thái vô hiệu hoặc tiếp tục làm việc với chức năng hạn chế.

3.7. Nếu quý vị nhận Phần mềm để sử dụng cho nhiều Máy tính thì Giấy phép Sử dụng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian bắt đầu kể từ ngày kích hoạt Phần mềm hoặc cài đặt tập tin chìa khóa giấy phép trên Máy tính đầu tiên

3.8. Nếu không có quy định theo luật pháp hoặc quy định về quyền lợi của Người giữ bản quyền, trong trường hợp Quý vị vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong Thỏa thuận này, thì Người giữ bản quyền sẽ chấm dứt việc sử dụng Giấy phép mà không cần thông báo cho Quý vị và không hoàn trả giá tiền mua bất kỳ phần nào trong Phần mềm.

3.9. Quý vị đồng ý rằng trong việc sử dụng Phần mềm và trong việc sử dụng bất kỳ báo cáo hoặc thông tin có được từ việc sử dụng Phần mềm này, quý vị sẽ tuân thủ mọi luật pháp và các quy định hiện hành của quốc tế, quốc gia, tiểu bang, vùng và địa phương, bao gồm, nhưng không giới hạn, luật bảo mật, bản quyền, kiểm soát xuất khẩu và khiêu dâm.

3.10. Nếu không được cung cấp cụ thể trong văn bản này, quý vị có thể không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền nào đã cấp cho quý vị theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào của quý vị căn cứ theo đây.

3.11. Người giữ bản quyền có quyền giới hạn khả năng kích hoạt ngoài vùng có thể nhận được Phần mềm từ Người giữ bản quyền và/hoặc các Đối tác của họ.

3.12. Nếu Quý vị đã có Phần mềm và mã kích hoạt hợp lệ đã được chuyển ngữ của Phần mềm từ Người giữ bản quyền hoặc các Đối taùc, Quý vị không thể kích hoạt Phần mềm bằng cách áp dụng mã kích hoạt được dùng riêng cho việc bản địa hoặc ngôn ngữ khác.

3.13. Trong trường hợp các giới hạn được quy định ở Điều 3.11 và 3.12 thông tin về các giới hạn được trình bày trong giấy này và/hoặc trên trang web của Người giữ bản quyền và/hoặc các Đối tác của họ.

3.14. Để kiểm tra tính pháp lý của việc sử dụng Phần Mềm, Người Giữ Bản Quyền bảo lưu quyền sử dụng các phương tiện để kiểm tra xem Quý vị có bản Phần Mềm có giấy phép không.

Phần Mềm có thể truyền trải cho Người Giữ Bản Quyền thông tin giấy phép cần cho việc kiểm tra tính hợp pháp của việc sử dụng Phần Mềm. Nếu việc kiểm tra không được tiến hành trong một khoảng thời gian nhất định nêu trong Hướng Dẫn Sử Dụng, Phần Mềm sẽ hoạt động với chức năng hạn chế.

4. Sử dụng hợp phần Kiểm Soát của Phụ Huynh để thu thập dữ liệu về hành vi người sử dụng trên máy tính

4.1. Trong trường hợp sử dụng Phần mềm có cho phép Kiểm Soát của Phụ Huynh và các cài đặt thích hợp thì Phần mềm thu thập và lưu thông tin đăng nhập về hành vi của người dùng đã thực hiện trên Máy tính. Nội dung thông tin và các cài đặt Kiểm Soát của Phụ Huynh được mô tả trong Cẩm Nang Người Sử Dụng và trên trang web Người có quyền: www.kaspersky.com

4.2. Bạn đồng ý rằng cách hành vi mô tả trong Khoản 4.1 chỉ có thể được Bạn sử dụng để giám sát hành vi của trẻ em trên Máy tính.

4.3. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giữ bảo mật thông tin mà Phần mềm thu thập được.

4.4. Bạn đồng ý rằng Người có quyền không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc sử dụng phi pháp thông tin có được khi sử dụng Phần mềm

5. Hỗ trợ Kỹ thuật

5.1. Phần Hỗ trợ Kỹ thuật được mô tả ở Điều 2.7 của Thỏa thuận này được cung cấp cho Quý vị khi cài đặt Bản cập nhật Phần mềm mới nhất (ngoại trừ phiên bản thử nghiệm của Phần mềm này) phù hợp với các quy tắc Hỗ trợ Kỹ thuật.

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuận và các quy tắc của nó nằm tại: http://support.kaspersky.com.

5.2. Chỉ có Các chuyên gia Hỗ trợ Kỹ thuật mới có thể sử dụng Dữ liệu Người Sử dụng, được quy định trong Personal Cabinet/Tài khoản My Kaspersky, trong khi xử lý yêu cầu của Người Sử dụng.

6. Thu thập Thông tin

6.1. Bạn đồng ý tự động cung cấp thông tin về cài đặt và gỡ cài đặt Phần mềm, bao gồm nhưng không hạn chế trong thông tin về mã lỗi cài đặt, gói phân phối Phần mềm sẽ được dùng, phiên bản hệ điều hành, Nhận dạng Máy tính và kiểu cài đặt.

6.2. Để tăng mức bảo vệ hoạt động Bạn đồng ý tự động cung cấp thông tin về kiểm tra tổng và định dạng các tệp đã xử lý (MD5), ngày và thời gian quét, nhận dạng phiên bản cấu hình phần mềm, kết quả quét và nguồn tin cậy, kiểu hệ thống tệp tập hệ thống và chỉ định tệp xử lý trên tập hệ thống, thông tin xác định danh tiếng URL, thống kê sử dụng thông báo Phần mềm, thống kê thư rác (spam), thông tin về kích hoạt và phiên bản Phần mềm, thông tin về kiểu đe dọa đã xác định được cũng như các chứng nhận kỹ thuật số đã dùng và thông tin cần thiết để xác định chứng thực của chúng.

6.3. Để cải thiện kiến thức về an ninh về các mối đe đọa và các nguồn để cải thiện mức độ bảo vệ an ninh cho Quý vị, Người giữ bản quyền, với sự đồng ý của quý vị, theo xác định trong Tuyên bố Thu thập Dữ liệu Mạng An ninh Kaspersky, được quyền nhận riêng các thông tin như thế. Quý vị có thể bỏ kích hoạt dịch vụ Mạng An ninh Kaspersky trong quá trình cài đặt. Đồng thời, Quý vị có thể kích hoạt và bỏ kích hoạt dịch vụ Mạng An ninh Kaspersky bất kỳ lúc nào ở trang các tùy chọn của Phần mềm.

Quý vị cũng nên biết và đồng ý rằng mọi thông tin do Người giữ bản quyền thu thập sẽ có thể được sử dụng để theo dõi và công bố các báo cáo về khuynh hướng rủi ro cho an ninh theo quyết định và cân nhắc riêng của Người giữ bản quyền.

6.4. Phần mềm sẽ không xử lý các dữ liệu nhận biết cá nhân và không kết hợp dữ liệu xử lý với với bất kỳ thông tin cá nhân nào.

6.5. Nếu quý vị không muốn thông tin đã được Phần mềm thu thập sẽ được gửi đến Người giữ bản quyền, Quý vị không nên kích hoạt vaø/hoặc bỏ kích hoạt dịch vụ Mạng An ninh Kaspersky.

7. Những điểm hạn chế

7.1. Quý vị không nên mô phỏng, bắt chước, thuê, cho thuê, cho thuê theo hợp đồng, bán sửa đổi, biên soạn lại, hoặc đảo ngược kỹ thuật trong Phần mềm, tháo rời hoặc tạo các phát sinh dựa trên Phần mềm hoặc bất kỳ phần nào trừ khi được sự chấp thuận riêng cho Quý vị theo luật pháp hiện hành, và Quý vị cũng không được cắt giảm bất kỳ phần nào trong Phần mềm mà quý vị có thể đọc được hoặc chuyển giao Phần mềm đã được cấp phép, hoặc tập hợp con của Phần mềm đã được cấp phép, hoặc không cho phép bên thứ ba làm điều đó, trừ khi đến mức độ giới hạn của những điều đã nói trên đây bị cấm riêng bởi luật hiện hành. Quý vị không được sử dụng hoặc đảo ngược mã lưỡng phân hoặc nguồn của Phần mềm đã được thiết kế để tạo lại thuật toán của chương trình độc quyền. Tất cả mọi quyền không được cấp riêng qua văn bản này sẽ được bảo lưu bởi Người giữ bản quyền và/hoặc các nhà cung cấp của họ, khi thích hợp. Việc sử dụng trái phép Phần mềm sẽ dẫn đến sự hủy bỏ ngay Thỏa thuận này cũng như Giấy phép đã cấp và quy trình tố tụng và/hoặc cáo buộc hình sự đối với Bạn.

7.2. Quý vị không được chuyển giao quyền sử dụng Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ được nêu ở Điều 2.5 của Thỏa thuận này.

7.3. Quý vị không được cung cấp mã kích hoạt và/hoặc tập tin chìa khóa giấy phép cho bên thứ ba hoặc cho phép bên thứ ba truy cập mã kích hoạt và/hoặc chìa khóa giấy phép được xem là dữ liệu mật của Người giữ bản quyền và quý vị phải thận trọng trong việc bảo vệ mã kích hoạt và/hoặc chìa khóa giấy phép trước việc chuyển giao mã kích hoạt và/hoặc chìa khóa giấy phép cho bên thứ ba như đã nêu ở Điều 2.5 của Thỏa thuận này. Giữ mã kích hoạt ở nơi an toàn cho đến khi hết hạn giấy phép.

7.4. Quý vị không được cho bên thứ ba thuê, mượn hoặc thuê theo hợp đồng Phần mềm này.

7.5. Quý vị không được sử dụng Phần mềm để tạo dữ liệu hoặc phần mềm được sử dụng để dò tìm, chặn hoặc xử lý các mối đe dọa được mô tả trong Sổ tay Dành cho Người sử dụng.

6.6. Người Giữ Bản Quyền có quyền chặn giấy phép sử dụng Phần Mềm khi quý vị vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong Hợp Đồng này và sẽ không đền bù cho quý vị.

7.7. Nếu Quý vị sử dụng phiên bản Phần mềm thử nghiệm, Quý vị không có quyền nhận Hỗ trợ Kỹ thuật được nêu ở Điều 5 của Thỏa thuận này và Quý vị không có quyền chuyển giao giấy phép sử dụng Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào.

8. Từ chối và Bảo hành có Giới hạn

8.1 Người có quyền bảo hành hoạt động của Phần mềm căn cứ vào Cẩm Nang Người Sử Dụng đã cung cấp sử dụng các phiên bản Phần mềm trừ khi có nội dung khác được chỉ rõ trong thỏa thuận cấp phép. Danh sách các phiên bản hỗ trợ có tại http://support.kaspersky.com

8.2 Bạn đồng ý rằng Phần mềm được cung cấp có tùy chọn tự động cập nhật được phép tự động tải về và cài đặt các nâng cấp, sửa lỗi, tăng cường và/hoặc sửa chữa Phần mềm và các hợp phần của nó, bao gồm cả phiên bản mới của Phần mềm. Tùy chọn này có thể bị tắt trong cài đặt Phần mềm.

8.3 Nếu bản cập nhật Phần mềm bao gồm các thay đổi quan trọng đối với giao diện áp dụng cho thu thập và xử lý dữ liệu của Người sử dụng, bao gồm các thay đổi trong thỏa thuận cấp phép hiện tại, và các thay đổi quan trong trong chức năng của Phần mềm, Bạn có quyền từ chối các cập nhật như vậy và tiếp tục sử dụng phiên bản hiện tại của Phần mềm cho tới khi nó hết hạn căn cứ vào các quy định có trên http://support.kaspersky.com

8.4. Quý vị nhận biết, chấp nhận và đồng ý rằng không có phần mềm nào không có lỗi và Quý vị nên sao lưu dự phòng Máy tính của quý vị, với tần số và độ tin cậy thích hợp với Quý vị.

8.5. Người giữ bản quyền không bảo đảm rằng Phần mềm sẽ hoạt động tốt nếu có vi phạm các điều khoản được mô tả trong Dành cho Người sử dụng hoặc trong Thỏa thuận này.

8.6. Người giữ bản quyền không bảo đảm rằng Phần mềm sẽ hoạt động tốt nếu Quý vị không thường xuyên tải về các Cập nhật được nêu ở Điều 2.7 của Thỏa thuận này.

8.7. Người giữ bản quyền không bảo đảm sẽ bảo vệ quý vị trước các đe dọa được nêu trong Dành cho Người sử dụng sau thời hạn được mô tả ở Điều 3.2 hoặc 3.3 của Thỏa thuận này hoặc sau khi Giấy phép sử dụng bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào.

8.8. Quý vị công nhận rằng Phần Mềm này sẽ được cung cấp với các cài đặt tiêu chuẩn của Kaspersky được áp dụng theo mặc định và Quý vị có trách nhiệm duy nhất khi lập cấu hình Phần Mềm để thỏa mãn các yêu cầu riêng của Quý vị.

8.9. PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ NÓ VỐN NHƯ VẬY" VÀ NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG TUYÊN BỐ VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA PHẦN MỀM. KHÔNG KỂ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN NÀO, BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC ĐIỀU KHOẢN KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀO CÁC ĐỐI TÁC SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN BẢO HÀNH, TÌNH TRẠNG, TUYÊN BỐ, HOẶC GIỚI HẠN (ĐƯỢC TRÌNH BÀY HOẶC NGỤ Ý, THEO QUY ĐỊNH, LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, PHONG TỤC, VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HOẠT ĐỘNG KHÁC) ĐỐI VỚI BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG, SỰ TÍCH HỢP, HOẶC KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BẠN CÓ THỂ PHẠM TẤT CẢ SAI LẦM, VÀ TOÀN BỘ RỦI RO VỀ HIỆU SUẤT VÀ TRÁCH NHIỆM CHỌN PHẦN MỀM ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ NHƯ Ý, VÀ CHO VIỆC LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG, VÀO CÁC KẾT QUẢ CÓ ĐƯỢC TỪ PHẦN MỀM. KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC ĐIỀU ĐÃ NÊU, NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG TUYÊN BỐ VÀ KHÔNG CÒN TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN MỀM VỀ LỖI VÀ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC CÁC LỖI KHÁC HOẶC PHẦN MỀM SẼ ĐÁP ỨNG BẤT KỲ HOẶC TẤT CẢ YÊU CẦU MÀ NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN CÓ TUYÊN BỐ HAY KHÔNG.

9. Các trường hợp ngoại lệ và Giới hạn Trách nhiệm

9.1. Ở MỨC ĐỘ CAO NHẤT MÀ LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN HOẶC CÁC ĐỐI TÁC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC HƯ HỎNG ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN NGHIÊM TRỌNG, GIÁN TIẾP, HOẶC LÀ HỆ QUẢ CỦA BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO (BAO GỒM, NHƯNG KHOẢNG GIỚI HẠN CÁC HƯ HỎNG HOẶC THẤT THOÁT LỢI NHUẬN, THÔNG TIN MẬT HOẶC CÁC THÔNG TIN KHÁC, GIÁN ĐOẠN CÔNG VIỆC, MẤT SỰ RIÊNG TƯ, SỰ SAI LẠC, HƯ HỎNG VÀ THẤT THOÁT DỮ LIỆU HOẶC CHƯƠNG TRÌNH, KHÔNG THỂ ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ KỂ CẢ NHIỆM VỤ BẮT BUỘC, NHIỆM VỤ VÌ THIỆN Ý HOẶC NHIỆM VỤ CHĂM SÓC HỢP LÝ, VÌ SỰ BẤT CẨN, THẤT THOÁT KINH TẾ, VÀ MỌI THẤT THOÁT TÀI CHÍNH HOẶC BẤT KỲ THẤT THOÁT NÀO KHÁC) PHÁT SINH HOẶC DO BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHẢ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM, ĐIỀU KHOẢN HOẶC KHÔNG THỂ CUNG CẤP SỰ HỖ TRỢ HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, VÀ CÁC NỘI DUNG CÓ LIÊN QUAN KHÁC QUA PHẦN MỀM HOẶC CÓ THỂ PHÁT SINH QUA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM, HOẶC DO SỰ KẾT HỢP VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY, HOẶC PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC BẤT KỲ SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM SỰ BẤT CẨN, TRÌNH BÀY SAI, BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM HOẶC BỔN PHẬN NÀO), HOẶC BẤT KỲ VI PHẠM NGHĨA VỤ PHÁP LÝ, HOẶC BẤT KỲ VI PHẠM BẢO HÀNH CỦA NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN HOẶC BẤT KỲ ĐỐI TÁC NÀO, NGAY CẢ KHI NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN HOẶC BẤT KỲ ĐỐI TÁC NÀO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHJỮNG HƯ HỎNG ĐÓ.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ/HOẶC CÁC ĐỐI TÁC ĐƯỢC CHO LÀ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM, THÌ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ/HOẶC ĐỐI TÁC ĐÓ SẼ GIỚI HẠN Ở GIÁ TIỀN CỦA PHẦN MỀM MÀ THÔI. NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ CÁC ĐỐI TÁC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC CHI PHÍ VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN ĐÃ TRẢ CHO PHẦN MỀM (NẾU CÓ).

THỎA THUẬN NÀY KHÔNG BAO GỒM HOẶC GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO VỀ TỬ VONG HOẶC TỔN THƯƠNG CÁ NHÂN. TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CÁC TỪ CHỐI, NGOẠI LỆ HOẶC GIỚI HẠN MÀ THỎA THUẬN NÀY KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, THÌ NHỮNG TỪ CHỐI, NGOẠI LỆ HOẶC GIỚI HẠN ĐÓ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN VẪN BỊ RÀNG BUỘC BỞI TẤT CẢ CÁC TỪ CHỐI, LOẠI TRỪ VÀO GIỚI HẠN CÒN LẠI.

10. GNU VÀ Các giấy phép cho Bên thứ Ba

10.1. Phần mềm có thể bao gồm một số chương trình phần mềm được cấp phép (hoặc giấy phép phụ) cho người sử dụng theo Giấy phép Phổ biến Chung GNU (GPL) hoặc các giấy phép phần mềm miễn phí tương tự, qua đó cho phép người sử dụng sao chép, sửa đổi và phân phối lại các chương trình nhất định, hoặc các phần trong đó, và được truy cập mã nguồn ("Phần mềm Nguồn Mở"). Nếu cần có các giấy phép đó cho phần mềm được phân phối cho một người ở định dạng nhị phân, thì mã nguồn đó cũng có sẵn cho những người sử dụng khác, và bạn có thể nhận mã nguồn bằng cách gửi yêu cầu cho source@kaspersky.com hoặc mã nguồn được cung cấp theo Phần mềm. Nếu giấy phép Phần mềm Nguồn Mở yêu cầu Người giữ bản quyền cung cấp quyền sử dụng, sao chép hoặc sửa đổi một chương trình Phần mềm Nguồn Mở rộng hơn các quyền được cấp theo Thỏa thuận này, thì các quyền đó sẽ được ưu tiên hơn các quyền và giới hạn trong đây.

11. Quyền sở hữu Tài sản Trí tuệ

11.1. Quý vị đồng ý rằng Phần mềm và tác giả, các hệ thống, ý tưởng, phương pháp hoạt động, tài liệu và thông tin có trong Phần mềm là tài sản trí tuệ và/hoặc bí mật kinh doanh có giá trị của Người giữ bản quyền hoặc các đối tác và Người giữ bản quyền và các đối tác có thể được bảo vệ theo luật dân sự và hình sự, luật bản quyền, bí mật kinh doanh, thương hiệu và bằng phát minh của Liên bang Nga, Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ, cũng như các quốc gia khác và các hiệp ước quốc tế. Thỏa thuận này không cấp cho Quý vị bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào bao gồm thương hiệu hoặc Nhãn Dịch vụ của Người giữ bản quyền và/hoặc các đối tác ("Thương hiệu"). Quý vị chỉ có thể sử dụng các Thương hiệu để nhận biết các bản in do Phần mềm sản xuất phù hợp với thương hiệu được chấp nhận, bao gồm sự nhận biết tên người sở hữu Thương hiệu. Việc sử dụng Thương hiệu như thế không cấp cho quý vị bất kỳ quyền sở hữu Thương hiệu đó. Người giữ bản quyền và/hoặc các đối tác sở hữu và giữ mọi quyền, danh hiệu, và lợi nhuận từ và đối với Phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa lỗi, mở rộng, Cập nhật hoặc các sửa đổi khác trong Phần mềm, dù được thực hiện bởi Người giữ bản quyền hoặc bên thứ ba, và tất cả bản quyền, bằng phát minh, quyền về bí mật kinh doanh, thương hiệu, và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Quý vị sở hữu, cài đặt và sử dụng Phần mềm nhưng không nhận bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Phần mềm, và quý vị sẽ không có quyền hạn gì đối với Phần mềm ngoại trừ được nêu trong Thỏa thuận này. Tất cả bản sao của Phần mềm của quý vị phải chứa các thông báo về quyền sở hữu xuất hiện trong Phần mềm. Ngoại trừ được trình bày ở văn bản này, Thỏa thuận này không cấp cho quý vị các quyền sở hữu trí tuệ đối với Phần mềm và quý vị biết rằng Giấy phép, như được định nghĩa ở đây được cấp theo Thỏa thuận này chỉ cho quý vị quyền sử dụng giới hạn theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Người giữ bản quyền giữ tất cả các quyền không được cấp cho quý vị theo Thỏa thuận này.

11.2. Quý vị đồng ý không sửa đổi hoặc điều chỉnh Phần mềm bằng bất kỳ cách nào. Quý vị không được xóa hoặc thay đổi các thông báo về bản quyền hoặc các thông báo độc quyền khác trên bất kỳ bản sao nào của Phần mềm.

12. Luật áp dụng

12.1. Trừ trường hợp như đã nêu trong các Điều Khoản 12.2 và 12.3 dưới đây, Thỏa Thuận này sẽ được chi phối bởi và được hiểu là phù hợp với các luật đã nêu dưới đây đối với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà trong đó quý vị nhận được Phần Mềm, không tham chiếu hoặc áp dụng sự xung đột pháp luật các nguyên tắc:

 • a. Nga. Nếu quý vị nhận được Phần Mềm ở Nga, luật của Liên Bang Nga.
 • b. Hoa Kỳ, Puerto Rico, Samoa thuộc Mỹ, Guam, and Đảo Virginia thuộc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu quý vị nhận được phần mềm ở Hoa Kỳ, Puerto Rico, Samoa thuộc Mỹ, Guam or Đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, các luật của Tiểu Bang Massachusetts, Hoa Kỳ, quy định rằng các luật của tiểu bang của Hoa Kỳ nơi mà quý vị sống sẽ chi phối các yêu cầu bồi thường theo các luật bảo vệ người tiêu dùng và cạnh tranh không công bằng và các luật của tiểu bang. Trong phạm vi tối đa được luật cho phép, Người Nắm Giữ Quyền và quý vị bằng cách này hoàn toàn nhất trí từ chối mọi quyền khiếu kiện trước bồi thẩm đoàn.
 • c. Canada. Nếu quý vị nhận được Phần Mềm ở Canada, luật của Tỉnh Ontario.
 • d. Mexico. Nếu quý vị nhận được Phần Mềm ở Mexico, luật liên bang Cộng Hòa Mexico.
 • e. Liên Minh Châu Âu (EU). Nếu quý vị nhận được phần mềm ở một nước thành viên của EU, luật của Anh.
 • f. Úc. Nếu quý vị nhận được phần mềm ở Úc, luật của Tiểu Bang hoặc Lãnh Thổ mà ở đó quý vị đã nhận được giấy phép.
 • g. Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông (SAR) và Đặc Khu Hành Chính Ma Cao. Nếu quý vị nhận được phần mềm ở Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông hoặc Đặc Khu Hành Chính Ma Cao, luật
 • của Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông.
 • h. Đài Loan. Nếu quý vị nhận được phần mềm ở Đài Loan, luật của Đài Loan.
 • i. Nhật Bản. Nếu quý vị nhận được phần mềm ở Nhật Bản, luật của Nhật Bản.
 • j. Bất Kỳ Quốc Gia hay Lãnh Thổ nào Khác. Nếu quý vị nhận được phần mềm ở bất kỳ nước nào khác, luật chủ yếu của quốc gia nơi việc mua diễn ra sẽ có hiệu lực.

12.2. Bất kể những quy định nêu trên, nếu luật hay chính sách công bắt buộc của bất kỳ quốc gia nào mà trong đó Thỏa Thuận này được thực thi hay được hiểu là cấm áp dụng luật đã nêu ở đây, luật của quốc gia hay vùng lãnh thổ này sẽ được áp dụng thay thế trong chừng mực luật hay chính sách công này yêu cầu. Tương tự, nếu quý vị là một người tiêu dùng cá nhân, các quy định của Điều Khoản 12.1 sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền bắt buộc nào mà quý vị có thể có để kiện ở quốc gia nơi quý vị cư trú theo luật của quốc gia đó.

12.3. Thỏa thuận này sẽ không bị chi phối bởi Công Ước của Liên Hiệp Quốc về Hợp Đồng Bán Hàng Quốc Tế, mà việc áp dụng các công ước đó bị loại trừ hoàn toàn.

13. Thời gian Đưa vào Thực hiện

13.1. Khoâng có hành động nào, bất kỳ ở hình thức nào, phaùt sinh từ các giao dịch theo Thỏa thuận này, có thể được áp dụng cho các bên quá một (1) năm sau vụ kiện, hoặc đã được áp dụng, ngoại trừ phán xét vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được đưa ra trong thời gian tối đa được quy định .

14. Toàn bộ Thỏa thuận; Tính riêng biệt; Không Từ bỏ

14.1. Thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa Quý vị và Người giữ bản quyền và thay thế cho mọi thỏa thuận, đề nghị, liên lạc và quảng cáo trước đó, bằng lời nói hoặc văn bản, liên quan đến Phần mềm hoặc các vấn đề liên quan đến Thỏa thuận này. Quý vị công nhận rằng quý vị đã đọc Thỏa thuận này, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận. Nếu có điều khoản nào trong Thỏa thuận này được tòa án cho là không hợp lệ, không hiệu lực, hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào, toàn bộ hoặc một phần, thì điều khoản đó sẽ được giải thích tỉ mỉ để điều khoản đó trở nên hợp pháp và có thể thực thi, và toàn bộ Thỏa thuận sẽ không mất giá trị và phần còn lại của Thỏa thuận vẫn có hiệu lực ở mức tối đa theo luật pháp hoặc quy định cho phép và vẫn giữ ý định ban đầu ở mức cao nhất. Khoâng có điều khoản hoặc điều kiện nào bị từ bỏ trừ khi có văn bản với chữ ký của Quý vị và một đại diện hợp lệ của Người giữ bản quyền với điều kiện là không có sự từ chối bất kỳ vi phạm điều khoản nào trong Thỏa thuận này tạo thành một sự từ chối, vi phạm cùng lúc hoặc tuần tự. Việc người giữ bản quyền không đề nghị hoặc buộc thi hành nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này hoặc bất kỳ quyền nào sẽ không bị xem như là sự từ bỏ điều khoản hoặc quyền đó.

15. Thông tin Liên hệ Người giữ bản quyền

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thỏa thuận này, hoặc nếu quý vị muốn liên hệ Người giữ bản quyền vì bất kỳ lý do gì, vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng ở:

 • Kaspersky Lab ZAO,39A/3 Leningradskoe Shosse
 • Moscow, 125212
 • Liên bang Nga
 • E-mail: info@kaspersky.com
 • Trang web: http://www.kaspersky.com

(c) 2013 Kaspersky Lab ZAO. Tất cả mọi quyền được bảo lưu. Phần mềm và mọi tài liệu đi kèm đều được giữ bản quyền và được bảo vệ theo luật bản quyền và các hiệp ước bản quyền quốc tế, cũng như các luật và hiệp ước về tài sản trí tuệ khác.

CHÚ Ý: để được cảnh báo virus và được Tư vấn Hỗ trợ và nhận Key Download mới nhất của phần mềm diệt Virus này hãy Tham gia nhóm Facebook tại đây

Theo Kaspersky

Khuyen mai Kaspersky
 
 • Liên hệ: 0973.464.139 hoặc 0989.505.375
  hoặc 093.604.6004 - Zalo: 0973464139
  .
 • Địa chỉ 2: Tòa nhà CT10C KĐT Đại Thanh, đường Phan Trọng Tuệ, HN (xem bản đồ đường đi)
 • Địa chỉ 2: Tòa nhà CT10C KĐT Đại Thanh, Cầu Bươu, Hà Đông, Hà Nội (xem bản đồ đường đi)
  .
 • Số 235B Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TPHCM
 • Số 298 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TPHCM